Pytania? Dzwoń: +48 505 117 188

Język angielski dla najmłodszych

Szkoła językowa Ania z Zielonego Ursynowa

 

Nauka języka angielskiego

PIĘĆ ZMYSŁÓW

Program nauczania
języka angielskiego
dla dzieci w wieku 3-6 lat

 

1.1 O autorce
Anna Adamska, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z dziewięcioletnim stażem w nauczaniu języka angielskiego. Zaczynała od pomocy w ośrodku wsparcia dla dzieci i świetlicy integracyjnej. Po skończonych studiach pracowała w wielu przedszkolach jako nauczyciel, prowadzący grupy w języku angielskim. Od 2018 roku prowadzi własną szkołę językową dla najmłodszych i wspiera placówki przedszkolne. Tworzy własne materiały dydaktyczne i prowadzi fanpage dla nauczycieli Ania z Zielonego Ursynowa. Ukończyła liczne kursy z zakresu edukacji i glottodydaktyki.

1.2 O programie
Program dedykowany jest do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 3-6 lat . Obejmuje zakres materiału na pierwszy semestr roku przedszkolnego 2019/2020 .
Wymiar godzin: dwie jednostki tygodniowo

2. Cele nauczania

2.1 Cele ogólne
Istotą nauczania metodą pięciu zmysłów jest stały kontakt z językiem obcym. Dziecko podczas uczestnictwa w zajęciach nabywa umiejętności intuicyjnego zrozumienia języka obcego i wyzbywa się oporów podczas kontaktu werbalnego. Podczas kursu nie praktykujemy pytań typu „a jak jest kotek”, ponieważ nie daje to oczekiwanych efektów. Dziecko zapytane w taki sposób nie zając odpowiedzi na pytanie może stać się wycofane i zniechęcone do dalszej nauki.
2.2 Cele szczegółowe • Rozwój elementarnych cech komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, które będą fundamentem do dalszego zdobywania wiedzy: słuchanie, mówienie, przygotowanie do nauki czytanie i pisania (w grupie starszej), zapoznanie dziecka z elementarnymi wiadomościami na temat kultury i zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii • Rozumienie prostych zdań i poleceń w języku angielskim i reagowanie na nie • Uczestniczenie w zabawach • Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy • Powtarzanie rymowanek, wierszyków i piosenek śpiewanych w grupie • Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych , wspieranych obrazkami, rekwizytami lub ruchem

3. Treści nauczania

3.1 Zasady wprowadzania i utrwalania materiału
Program został opracowany tak, aby funkcjonowała zasada przyswajania materiału na początkowym etapie nauki i powtarzania i poszerzania w dalszych etapach nauki. Częste i różnorodne powtarzanie materiału , słów, struktur gramatycznych, piosenek i wyrażeń pomaga dzieciom w aktywnym ich zapamiętywaniu i używaniu w nowych sytuacjach.

Wstęp do nauki czytania i pisania
Dzieci w wieku zerówkowym poznają alfabet, starają się kojarzyć literę ze słowem . Następuje przygotowanie do nauki czytania i pisania w języku angielskim .

3.3 Formy pracy

• TPR – reagowanie całym ciałem

• Wykonywanie prac plastycznych

• Śpiewanie i słuchanie piosnek

• Gry i zabawy ruchowe

• Powtarzanie usłyszanych słów , zdań

• Zajęcia kreatywne , plastyczne i konstrukcyjne

• Segregowanie według polecenia

• Aktywności sensoryczne pobudzające do pracy wszystkie zmysły

• Wykorzystywanie tekstów narracyjnych (historyjek, bajek, książek)

• Praca z projektorem

• Powtarzanie rymowanek i wierszyków

• Zabawy z elementami dramy i pantomimy

• Zabawy z kartami obrazkowymi

• Zabawy tematyczne

4. Kontrola osiągnięć dzieci

4.1 Sposób oceny
Dzięki kontroli osiągnięć umiejętności ucznia możemy ocenić umiejętności i postępy dzieci w nauce, zdiagnozować ewentualne trudności w uczeniu się języka obcego oraz wdrożyć dzieci do samodzielnej pracy.
Niezwykle istotnym podczas oceny umiejętności dziecka jest pamiętanie o ich wyjątkowej wrażliwości w wieku przedszkolnym. Dzieci w tym wieku charakteryzują się silną potrzebą bycia akceptowanym przez osoby dorosłe. Wzbraniamy się, więc przed pytaniami z rodzaju „jak się mówi kot?”, ponieważ taka forma kontroli umiejętności językowych może jedynie narobić więcej krzywdy niż pożytku.
Z końcem semestru nauczyciel wypełnia arkusz diagnozy umiejętności dziecka i wręcza go rodzicowi do Jego samodzielnej analizy.

4.2 Monitorowanie
Proponowane techniki monitorowania postępów dziecka

• Dyktando rysunkowe

• Wspólne uzupełnianie kart pracy

• Obserwowanie dziecka podczas pracy samodzielnej

• Zachęcanie do wykonywania określonych zadań czy czynności

• Wspólne śpiewanie piosnek przyswojonych na zajęciach

• Powtórki słownictwa w zabawach z kartami obrazkowymi (np. memory)

fshbty
rbt
rpt
smartcapture
rbt